Değerli Muhataplarımız,


Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. Olarak Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmamız hakkında küçük bir açıklama yapmak isteriz. Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. Olarak, veri güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bilgi Güvenliği Politikamızı müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve toplumla paylaşmış bulunmaktayız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. Olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Veri Sorumlusu Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. (Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ.) olarak kişisel verileriniz Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Hallerde ve Hangi Amaçlarla İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan şartlara göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Özel nitelikli kişisel veriler de Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6. Maddesine göre göre, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Açık rızanız Şirket tarafından ayrıca talep edilebilecektir. Özel nitelikli kişisel veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, bazı özel nitelikli kişisel verileriniz, eğitim verileriniz, iş deneyimleriniz, evli iseniz eşiniz ve çocuklarınıza ait kimlik verileriniz, görsel işitsel verileriniz, ücret bilgileriniz, referanslarınız, performans bilgileriniz gibi kişisel verileriniz şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir:

Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Amaçlar İçin Şirketimiz Tarafından İşlenecektir;

1. Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ.’den veya e-ticaret sitemizden satın almış olduğunuz ürünlerin teslimatını yapabilmek,

2. Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ.’ten satın almış olduğunuz ürün ve hizmetlerin ücretlerini ödeyebilmek,

3. Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. online bilgi hattından, call-center hizmetlerimizden ürünlerimiz veya hizmetlerimiz ile ilgili bilgi alabilmek, şikayet, öneri ve isteklerinizi değerlendirebilmek,

4. Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. tarafından sizlere sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, şikayet, öneri ve taleplerinizi değerlendirebilmek,

5. Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. müşteri sadaketi programları için iletişime geçebilmek, kampanya, promosyon ve tanıtımlarımızı sizlere duyurulabilmek,

6. Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili bölüm ve birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapabilmek,

7. Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

8. Müşterilerimizin ve hukuki ilişki içinde olduğumuz kişilerin iş sağlığı ve güvenliği güvenliğini temin edebilmek,

9. Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. web sitesi/e-satış sitesi, mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapan ilgili kişilerin kimlik, iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek,

10. Müşterilerimizin ve şirketimizin bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri engellemek, önlemek,

11. Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve müşterilerimize daha kaliteli alışveriş deneyimi sunabilmek, gerekli hallerde kişiselleştirilmiş hizmetlerimizden sizleri faydalandırabilmek.

12. Müşterilerimizle anket çalışmaları yapabilmek, deneyim bilgilerini alabilmek, toplanan kişisel verileri analiz ederek araştırma, istatistiksel çalışmaları, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanabilmek,

13. İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

14. Gerekli hallerde, kamu güvenliği ve halk sağlığına ilişkin olarak ilgili, yetkili kamu kurumlarına ve onları temsil eden kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

15. Veri Sorumlusu olarak gerekli hallerde doğabilecek anlaşmazlıklarda delil olarak kullanabilmek,

16. Eğer tesislerimize gelerek alışveriş yapıyorsanız kamu güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kullanılan CCTV kamera kayıtları yapabilmek,

17. Bize iletmiş olduğunuz kişisel verilerden özel günlerinizi, dini ve milli bayramları kutlayabilmek,

Için kişisel verilerinizi işliyoruz.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Bu kapsamda, işbu aydınlatma metni ve size ayrıca iletilecek açık rıza formu ile KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması ve sizlere tanınan haklara ilişkin olarak sizi bilgilendirilmiş bulunuyorsunuz. Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. ile paylaştığınız/paylaşacağınız bazı kişisel verileriniz evlere servis hizmeti sağlayan personelimize aktarılmaktadır.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVKK’nın 9.maddesine göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için ayrıca

Yeterli korumanın bulunması,

Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel Verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. tarafından yurtiçi iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bazı sosyal paylaşım sitelerine, Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ.hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, online satış platformlarımız, online bilgi hattı, call-center, sosyal medya hesaplarımız, çeşitli matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, çerez bilgileri, SMS sistemleri, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması Hususu

Kişisel verileriniz, talep edilmesi durumunda yasalara uygun olarak kolluk kuvvetlerine, mahkemelere, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz iş yaptığımız danışmanlara, iş yaptığımız şirketlere iş amacıyla kısıtlı ve sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir.

Tekman Metal Olarak Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz;

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahiplerinin (İlgili Kişi) Hakları Nelerdir?

1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi, Maskelenmesi veya Karartılması

Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. işlenen kişisel verilerinizi Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 5651 sayılı kanun, 6563 sayılı kanun, 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunların öngördüğü saklama sürelerine uygun olarak kişisel veriler saklanır. İşlenme süreleri sona eren kişisel veriler yasalara ve Tekman Metal’de kurulmuş olan KVKK/GDPR Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemine uygun olarak silinir veya anonim hale getirilir. Gerekli hallerde kişisel verilerde karartma işlemi, maskeleme işlemi yapılabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından http://www.tekmanmetal.com/kvkk adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. İlgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize veya “Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ. KVKK Başvuru Formu”nu doldurup imzalayarak bize ulaştırabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği tarafınıza mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde cevap verilecektir.

Başvuru yapmak için lütfen linkteki formu doldurunuz.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. Tic. LTD. ŞTİ.

Hacıhasan Mahallesi Şehit Ali Güdek Caddesi No:6 Merzifon/Amasya

kvkk@tekmanmetal.com.tr

tekmanmetalotomotivinsaat@hs01.kep.tr